Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

Sürekli İşçi Sınav Takvimi Yayımlanmıştır

 •     696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.

     24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde İl Sağlık Müdürlüğü  Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan başvuru sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itiraz sonuçları ve sınava katılacak personelin Kesin listeleri aşağıda yayımlanmıştır.

   NOT: Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda tespit komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

   NOT:  Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçecek olup; ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sınava Katılacak Personel Listesini indirmek için tıklayınız.

   

   

 • Sınava Katılacak Personel Listesi

  İndirmek için tıklayın