Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

ÖZ GEÇMİŞ

 Adı  Soyadı    :           Gülüşan Ergül

Doğum tarihi:           18.11.1966

Doğum yeri   :           Elazığ

Medeni durumu        :Evli ve iki çocuklu.

Yabancı Dil:               İngilizce

 Eğitim :

·         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984-1990)

·         Uzmanlık: Ankara Numune Hastanesi Patoloji Bölümü (1994-1997)

( Tez : Güneş gören ve görmeyen alanlarda derinin skuamöz hücreli karsinoma ve bazal hücreli karsinomada p53 ekspresyonu ve Langerhans hücreleri )

 

Görev yerleri :

Pratisyen Hekim :M.E.B. Afyon Sağlık Eğitim Merkezi (1990-1992)

                            M.E.B. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi (1992-1994)

Patoloji Asistanı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü (1994-1997)

Patoloji Uzmanı: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Patoloji Bölümü (1997-2000)

Patoloji Başasistanı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü (2000-2010)

 

Üye olunan dernekler: Ankara Patoloji Derneği

               Toraks Derneği

  

YAYINLAR:

 

1-    Seçkin S, Ergül G, Aksoy F. Endometrial ve endoservikal adenokarsinomların ayırımında vimentin pozitifliği. Türk Patoloji dergisi 1995;11-12:241-243.

2-    Erdoğan S, Seçkin S, Ergül G, Erdoğan Z. Splenogonadal füzyon. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996;2(3-4):111-112.

3-    Zümrütdal AÖ, Adanalı S, Ergül G, Kulaçoğlu S, Aksoy F. Castleman hastalığı  olgu sunumu. MN Klinik Bilimler 2/5 Mayıs 1996;147-149.

4-    Erdoğan S, Öksüz O, Aksoy F, Ergül G, Sarıkaya Ş. Elastofibroma. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1997;3(1-2):45-46.

5-    Doğanay M, Kama N.A, Göçmen E, Yazgan A, Aksoy M, Tekeli A, Ergül G. Vagotominin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri (Deneysel Çalışma). Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1997;8:82-88.

6-    Seçkin S, Erdoğan S, Kulaçoğlu S, Ergül G. Adenoma Malignum-İki olgu sunumu. Türk Neoplazi Dergisi 1997;5.

7-    Kulaçoğlu S, Aksoy F, Ergül G. Langerhans cells and skin tumors. Türk Neoplazi Dergisi 1997;5.

8-    Doğanay M, Kama N.A, Yazgan A, Aksoy M, Ergül G, Tekeli A. The effects of vagotomy on bacterial translocation: a experimental study. Journal of Surgical Research 1997;71:166-171.

9-    Ünal A, Dere H, Titiz A, Yardımcı S, Ergül G, Özcan İ, Aksoy F. Epidermal Growth Faktörün kulak zarı perforasyonlarındaki iyileşme üzerine histolojik etkileri. Karadeniz Tıp Dergisi 1997;10:3,65-71.

10-Dere H, Ünal A, Özcan İ, Yardımcı  S, Ergül G, Titiz A, Aksoy F. Travmatik timpan membran perforasyon iyileşmesinde Basic Fibroblast  Growth Faktürün etkisinin histolojik incelenmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1997

11-Aksoy F, Ergül G,Seçkin S, Sarıkaya Ş. Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında diferansiyasyon, lokalizasyon, nekroz varlığı, p53 pozitivitesi ile lenf düğümü metastazı ilişkisi. Ankara Patoloji Bülteni 1997;14(2):29-31.

12-Albayrak L, Ergül G.Myelolipoma.Ankara Patoloji Bülteni 1997;14(2):75-76.

13-Seçkin S, Aksoy F, Kulaçoğlu S, Ergül G, Albayrak L. Siroz olgularında PCNA ile proliferatif aktivitenin belirlenmesi. Türk Neoplazi Dergisi 1997;5:40-42.

14-Aksoy F, Seçkin S, Günçe S, Ergül G. Endometriumda hiperplazi ve adenokarsinoma olgularında PCNA ve Ki-67 ile proliferatif aktivite. Ankara Patoloji Bülteni 1998;15(1):16-18.

15-Demirağ F, Ergül G, Bülbül D,Boduroğlu E,  Sever N, Özaydın E. Akciğer tümörlerinin retrospektif analizi. Solunum Hastalıkları Dergisi 1999; !0(1):45-49.

16-Gülhan M,Ertürk A, Kurt B, Ergül G, Gülhan E, Ünal P, Çapan N.Diffuse panbronchioilitis observed in a white man in Turkey. Journal Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases 2000;17:292-296.

17-Akpınar S, Ulubaş B, Ergül G, Kaya S. Kaviter radyolojik görünümlü akciğer bronkioloalveoler kanserli bir olgu. Solunum Hastalıkları Dergisi  2000;11:209-211.

18-Bilgin G, Yılmaz A.S, Köksal E, Gülhan E, Akbulut S, Ergül G, Özyılkan E. Primary chest Hodgkins disease diagnosed by pleural biopsy: case report. East African Medical J 2001;78(7):46-48.

19-Turgut S, Çekiç A, Ergül G, Aksoy F, Seçkin S, Özdemir C. Myoepithelioma of the parotid gland: a report of two cases. Ear Nose Throat J 2001;80(3)155-158.

20-Çanaklı F, Tekdoğan Ü.Y, Ergül G, Aslan Y, Atan A. Cystic nephroma: a rare clinical entity. International Urology and Nephrology 2002;34:19-21.

21-Kulaçoğlu S, Ergül G,Kalemli M, Paker İ, Türkkanı B, Seçkin S, Saraçoğlu F. Thinprep pap testi ve konvansiyonel servikovajinal yayma yöntemlerinin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 2003;1(3):219-22-

22-Tuncel U, Ergul G, Ozlugedik S, Unal A. Myoepithelial carcinoma in the nasopharynx: an unusual localization. Yonsei Med J. 2004 Feb 29;45(1):161-5.

23-Bilgin G, Yilmaz AS, Koksal E, Gulhan E, Akbulut S, Ergul G, Ozyilkan E. Primary chest Hodgkin's disease diagnosed by pleural biopsy: case report. East Afr Med J. 2001 Jul;78(7):389-91.

24-Çimen F, Canbakan S, Pelit A, Ergül G, Başer Y.Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle) Solunum Hastalıkları. 2001,12(2):146-150.

25-Canakli F, Tekdogan UY, Ergül G, Aslan Y, Atan A. Cystic nephroma: a rare clinical entity. Int Urol Nephrol. 2002;34(1):19-21.

26-Ergül G, Arık D, Cambolat S, Albayrak L.Tiroidin Primer Epiteloid Anjiyosarkomu: Olgu Sunumu, Türk Patoloji Dergisi. 2003,19( 3-4):074-075.

27-Seçkin S, Balcı Özgedik M, ErgüL G, Özdemir P.. Diferansiye Tiroid Karsinomlarında C-erbb-2 Ekspresyonu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2005, 25:489-495.

28-Dere H, Ozcan KM, Ergul G, Bahar S, Ozcan I, Kulacoglu S. Extranasopharyngeal angiofibroma of the cheek. J Laryngol Otol. 2006 Feb;120(2):141-4. Epub 2005 Dec 19. Review.

29-Akinci E, Bodur H, Cevik MA, Erbay A, Eren SS, Ziraman I, Balaban N, Atan A, Ergül G. A complication of brucellosis: epididymoorchitis. Int J Infect Dis. 2006 Mar;10(2):171-7. Epub 2005 Dec 19.

30-Gönül M, Cakmak SK, Gül U, Kiliç A, Ergül G.Two cases of acquired perforating dermatosis treated with doxycycline therapy. Int J Dermatol. 2006 Dec;45(12):1461-3.

31-Polat M, Yalçın B, Öztaş P, Gür G, Tamer E, Pelitli A, Ergül G,  Allı N. Erythema Dyschromıcum Perstans: Report Of Fıve Cases And Revıew Of The Lıterature Turkiye Klinikleri Dermatoloji DergisiYıl:2007 Cilt:17 Sayı:3 Sayfa:201-204.

32-Ustun İ, Ergul  G, Besim H, Aydin Y, Berker D, Erol HK, Gul K, Unal M, Delibasi T, Korkmaz A, Guler S. A rare cause of hyperinsulinemichypoglysemia ‘’Nesidiodysplasia’’ in adult patient. Endocrinologist. 2007;17:95-6.

33-Ozcan I, Ozcan KM, Selcuk A, Ergul G, Dere H. Hyoid chondroma presenting as an external neck mass. J Craniofac Surg. 2007 Sep;18(5):1184-7.

34-Gökce A, Ergül G, Seçkin S. Mesane Karsinomu İle Eş Zamanlı Olarak Saptanan  İnsidental Prostat Adenokarsinomu: 7 Olgu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi  Yıl:2008 Cilt:28 Sayı:6 Sayfa:967-971.

35-Gönül M, Cakmak SK, Soylu S, Kiliç A, Gül U, Ergül G. Successful treatment of confluent and reticulated papillomatosis with topical mupirocin. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Sep;22(9):1140-2. Epub 2008 Apr 28.

36-Bodur H, Seçkin U, Eser F, Ergül G, Seçkin S. Coexistence of familial Mediterranean fever and psoriasis in a patient with seronegative spondyloarthropathy. Rheumatol Int. 2008 Nov;29(1):107-10. Epub 2008 May 24.

37-Gul U, Gonul M, Kilic A, Kocak O, Aslan E, Ergul G, Kulacoğlu S. A case of granulomatous rosacea successfully treated with pimecrolimus cream. J Dermatolog Treat. 2008;19(5):313-5.

38-Ozel HE, Ergul G, Gur OE, Kulacoglu S, Ozdem C. Sialadenoma papilliferum of nasal cavity: case report. J Laryngol Otol. 2008 Sep;122(9):e21.

39-Gur-Dedeoglu B, Konu O, Kir S, Ozturk AR, Bozkurt B, Ergul G, Yulug IG. A resampling-based meta-analysis for detection of differential gene expression inbreast cancer. BMC Cancer. 2008 Dec 30;8:396.

40-Gönül M, Soylu S, Gül U, Aslan E, Unal T, Ergül G. Giant congenital melanocytic naevus associated with Dandy-Walker malformation, lipomatosis and hemihypertrophy of the leg. Clin Exp Dermatol. 2009 Jul;34(5):e106-9.

41-Gur-Dedeoglu B, Konu O, Bozkurt B, Ergul G, Seckin S, Yulug IG. Identificationof endogenous reference genes for qRT-PCR analysis in normal matched breast tumor tissues. Oncol Res. 2009;17(8):353-65

42-Gönül M, Kiliç A, Cakmak SK, Gül U, Ekiz OD, Ergül G. Juvenile generalized acanthosis nigricans without any systemic disease.Pediatr Int. 2009Aug;51(4):595-7.

43-Dağlar E, Ergül G, Kulaçoğlu K. Mikrokistik Adneksiyal Karsinoma: Olgu Sunumu Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Yıl:2010 Cilt:30 Sayı:3Sayfa:1100-1104

44-Canbay E, Bozkurt B, Ergul G, Agrali G, Cengiz O. Breast carcinoma withchoriocarcinomatous features. Breast J. 2010 Mar-Apr;16(2):202-3.

45-Paker IO, Kulaçoğlu S, Eruyar T, Ergül G. Fine needle aspiration cytology ofhead and neck masses: a cytohistopathological correlation study with emphasis on false positives and false negatives. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013 May-Jun;23(3):163-72.